Stališče AZS

Atletska zveza Slovenije ima ničelno toleranco do vprašanja dopinga v našem športu, kakor tudi v ostalih športih. Za izvajanje ukrepov v povezavi s temi vprašanji ima ustanovljeno tudi posebno telo, Komisijo za antidoping, aktivno pa sodeluje tudi s slovensko protidopinško organizacijo SLOADO.

Poleg izvajanja testiranj skušamo delovati tudi na preventivnem nivoju. Za šport je namreč izjemno pomembno osveščanje o škodljivosti zlorabe nedovoljenih sredstev, posebej med mladimi, morebitnem nenamernem dopingu npr. z uporabo predpisanih zdravil, ki so na listi prepovedanih snovi. Zlorabi dopinga sledi striktno sankcioniranje kršitev, pri čemer morajo za to obstajati ustrezno pridobljeni in predstavljeni dokazi z znanim sistemom sankcij.

Zaveze o aktivnem delovanju v zvezi s vprašanji dopinga so kažejo tudi v vodilnih v krovnih atletskih organizacijah, tako na Evropski atletski zvezi kot Mednarodni atletski zvezi IAAF. Svetovni kodeks proti dopingu so sprejele vse mednarodne športne zveze kot tudi številne druge organizacije, med drugim tudi Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, kjer neodvisni oddelek za boj proti dopingu (SLOADO) skrbi za enoten boj proti dopingu v Sloveniji in tako posledično sodeluje z AZS in njeno Komisijo za antidoping (KA).

Ničelna toleranca proti dopingu bo tako ostala na vrhu prioritet atletike pri nas in v mednarodnem merilu, pri čemer bo pomembna tudi aktivna vloga in celovit prispevek države na področju preprečevanja zlorabe nedovoljenih sredstev v športu, ne samo v atletiki.

Načelo osebne odgovornosti

V skladu s Svetovnim kodeksom proti dopingu ste/so športniki osebno odgovorni za prisotnost vseh prepovedanih snovi v telesu, ne glede na to, kako so prišle tja.

Svetovni kodeks proti dopingu so sprejele vse mednarodne športne zveze kot tudi številne druge organizacije, med drugim tudi Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, kjer neodvisni oddelek za boj proti dopingu (SLOADO) skrbi za enoten boj proti dopingu v Sloveniji in tako posledično sodeluje z AZS in njeno Komisijo za antidoping (KA).

Kaj je doping?

Svetovni kodeks proti dopingu opredeljuje doping kot pojav ene ali več kršitev pravil proti dopingu, kot jih opredeljuje Kodeks. Te so:

 • prisotnost prepovedanih snovi ali njenih presnovkov ali označevalcev v vzorcu športnika;
 • uporaba ali poskus uporabe prepovedane snovi ali prepovedanega postopka s strani športnika;
 • izogibanje odvzemu vzorca, zavračanje ali nepristop k odvzemu vzorca;
 • napake v zvezi z lokacijo;
 • nedovoljeno poseganje ali poskus nedovoljenega poseganja v katerikoli del postopka kontrole dopinga;
 • posest prepovedane snovi ali prepovedanega postopka;
 • trgovanje ali poskus trgovanja;
 • dajanje ali poskus dajanja;
 • udeležba;
 • prepovedano sodelovanje.

Več: http://www.sloado.si/kategorija/sportniki-krsitve-kaj-je-doping

Atleti, trenerji in atletski delavci lahko nadaljnje informacije, povezane z bojem proti dopingu, najdete na uradni strani Slovenske antidopinške organizacije (SLOADO) in Svetovne atletike (World Athletics):

http://www.sloado.si/kategorija/pravilnik-sloado-sportniki

http://www.sloado.si/kategorija/za-sportnike-prirocnik

https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/anti-doping


Lista prepovedanih snovi in postopkov 2023 – nahaja se na povezavi.


Postopki za organizatorje tekem in atlete, ki dosežejo državni rekord (DR), ki jih definira Priročnik za atletsko sezono 2020:

a) Kontrola dopinga na določenem tekmovanju ne bo izrecno vnaprej napovedana. TK AZS bo pred začetkom tekmovalne sezone obveščena o morebitni kontroli dopinga in bo TK AZS seznanila organizatorja tekmovanja o njegovih obveznostih, ki jih predpisuje Komisija za antidoping AZS. Organizator izbranega tekmovanja mora za izvedbo kontrole dopinga v vsakem primeru zagotoviti ustrezne prostore in jih vidno označiti (glej Pravilnik o izvajanju kontrole dopinga pri AZS). Predsednik Komisije za antidoping AZS (KA AZS) lahko pred izbranim tekmovanjem preveri pripravljenost organizatorja na kontrolo dopinga, tudi v primeru, če slednje potem ne bo. Postopek odvzema vzorcev na atletskih tekmovanjih vršijo Uradniki za kontrolo dopinga (UKD) Slovenske antidoping organizacije (SLOADO).

b) Ob izenačenem ali doseženem absolutnem državnem rekordu v moški in ženski kategoriji, začenši z mladinsko kategorijo, se obvesti predsednika KA AZS (041 362 314). Ob izenačenem ali doseženem absolutnem državnem rekordu v moški in ženski članski kategoriji mora biti v 24 urah po doseženem državnem rekordu opravljena kontrola dopinga, sicer državni rekord ne bo priznan.

c) Ob izenačenem ali doseženem državnem rekordu v mlajše članski ter v absolutni mladinski kategoriji se mora o rekordu najprej obvestiti predsednika KA AZS, ki odloči, ali bo opravljen odvzem vzorca. V primeru njegove nedosegljivosti se obvesti pooblaščenega člana KA AZS (041 779 990).

d) TK AZS ne bo priznala rekord v sledečih primerih:

 • če ni opravljena kontrola dopinga ob izenačenem ali doseženem absolutnem državnem rekordu v moški in ženski kategoriji;
 • če o izenačenem ali doseženem državnem rekordu v mlajše članski in/ali starejši mladinski kategoriji ni bil obveščen predsednik KA AZS oziroma pooblaščen član KA AZS;
 • če je mlajši mladinec / mladinka istočasno dosegel nov rekord v starejši mladinski kategoriji in o tem ni bil obveščen predsednik KA AZS oziroma pooblaščen član KA AZS.

e) V štafetnih tekih, kjer se za priznanje rekorda mora opravljati kontrola dopinga, delegat AZS znotraj ekipe izžreba atleta oziroma atletinjo, ki mora opraviti kontrolo dopinga. Če na tekmovanju ni delegata AZS, opravi žreb za kontrolo dopinga glavni sodnik za teke. O rekordu v štafetnih tekih, ki je bil postavljen na tekmovanju v tujini, se telefonsko (SMS) obvesti predsednika KA AZS, ki opravi žreb tekmovalca za kontrolo dopinga znotraj štafetne ekipe. Za klubske državne rekorde v štafetah ni potrebno opraviti kontrole dopinga.

f) Za kontrolo dopinga za priznanje rekorda se morata atlet ali vodja ekipe sama dogovoriti z izvajalcem kontrole dopinga na tekmovanju. Če na tekmovanju ni kontrole dopinga, se o načinu izvedbe dogovori s predsednikom KA AZS. Če je potrebno, se nadaljnja komunikacija lahko vrši tudi s koordinatorjem SLOADO (041 675 665).
g) Protokol kontrole dopinga z vsemi podrobnostmi je objavljen na spletni strani AZS in SLOADO (redno ažurirana).

Aktivnosti AZS v zvezi s preprečevanjem uporabe dopinga

V letu 2016 so se na Atletski zvezi Slovenije pričele različne aktivnosti programov ozaveščanja o dopinški problematiki za različne ciljne skupine, in sicer:

 • otroci
 • aktivni atleti
 • trenerji
 • obveščanje
 • NRTP skupina športnikov

Izobraževanje otrok

Glavni cilj Atletske zveze Slovenije o nevarnostih dopinga pri najmlajših so usmerjene predvsem na ozaveščanje o fair-playu in ohranjanje zdravja v športu brez uporabe prepovedanih in nevarnih snovi. Otroke želimo spodbujati k čistemu in zdravemu atletskemu udejstvovanju predvsem preko igre, športnih prireditev in tekmovanj, ki zagotavljajo in vzpodbujajo zdrav življenjski slog in spodbujajo osnovne lastnosti atletike, kot so trud, moč, disciplina, vzdržljivost in preizkus telesnih zmogljivosti, ki se lahko prenesejo kot dragocen nauk tudi na druga področja izobraževanja in razvoja.

Ideja podučevanja je podajati pozitivne učinke športa otrokom na igriv in ne-agresiven način, to je z zabavo, igro, sodelovanjem pri množičnih prireditvah in druženjem. Pozitivni učinki vključujejo gibanje, kakovost življenja, zdrav način življenja, doseganje ciljev brez nedovoljenih sredstev, poštenost, vztrajnost …

Atletska zveza Slovenije se tako s projektom predstavitev in prikazov Otroške atletike skupaj z nacionalno komisijo UNESCO v Sloveniji priključila ozaveščanju najmlajših o zdravem gibanju. Projekt bo omogočal otrokom možnost, da se hkrati z zabavnim preizkušanjem atletskih disciplin, prirejenih za otroke, ter udeležbo na najbolj množičnem teku za otroke skozi naloge in igro seznanijo tudi o pomenu zdravega načina ukvarjanja s športom.

V zadnjih dveh letih se je AZS sicer že vključila kot partner na letni UNESCO tek mladih, ki ga organizira na Ptuju. Nekaj naših najuspešnejših atletov smo angažirali, da so na teku sodelovali kot ambasadorji UNESCO.

Program ozaveščanja mladih atletinj in atletov po regijskem ključu za člane atletskih klubov

Za mlade atletinje in atlete atletskih klubov pripravljamo s protidopinškimi ambasadorji posebne ozaveščevalne delavnice, ki so na AZS organizirane po regijskem principu. Predvidoma bodo delavnice potekale v več regijah.

V sklopu letnih atletskih priprav, ki jih organizira AZS, in se jih letno udeleži nad 500 atletov vseh starostnih kategorijah, je v okviru vsakoletnega izobraževanja v 2019 potekalo tudi izobraževanje s področja dopinških problematik. Tako so bile atletom, ki so se zbrali na enem mestu v začetku meseca maja, na strnjenem mestu podane informacije, težave in pasti nedovoljenih sredstev, na katere je potrebno konstantno opozarjati.

Izobraževanje trenerjev

Vsako leto v novembru na različnih lokacijah po Sloveniji poteka licenčni kongres Združenja atletskih trenerjev Slovenije, ki se ga letno udeleži preko 200 trenerjev. Kongres je tudi sicer postal stična točka za srečanje trenerjev, atletov, sodnikov, gospodarstvenikov ter ostalih atletskih navdušencev. Trenerji morajo biti športnikom za zgled, znati jim morajo prisluhniti in jim pomagati pri spopadanju s težavami, ki jih pestijo tudi izven športnih stez.

V novembru 2019 smo tako v obvezna izobraževanja za pridobitev atletskih trenerskih licenc vključili tudi predavanja o problematiki dopinga, s katero želimo bolje osvestiti tudi trenersko občinstvo v Sloveniji.

Obveščanje javnosti

V javnosti se v preteklem obdobju pojavlja veliko škandalov v povezavi z jemanjem nedovoljenih poživil pri vrhunskih atletih. Premalo pa je ozaveščanja o izobraževanju, razširjenosti in kvalitete kontrol, ki so v atletiki zelo na visokem nivoju. Preko naših kanalov obveščanja (spletna stran, novice, FB, twitter) novice o izvedenih izobraževanjih ter ostalih aktivnosti Komisije AZS za antidoping tudi redno komuniciramo z javnostjo. S tem želimo doseči, da se tudi javnosti predstavi drugi vidik problematike, to je aktiven boj proti nedovoljenim substancam, ki škodijo zdravju posameznikov ter razvoju, ugledu in prihodnosti atletskega športa.

NRTP skupina športnikov – atletov

Nacionalna skupina za testiranje (NRTP) je ustanovljena z namenom aktivnega izvajanja svetovnega protidopinškega programa v Sloveniji. AZS je skrbi, da so njeni atleti in spremljevalno osebje o programu ustrezno obveščeni. Športniki iz skupine NRTP (ali IF RTP – skupina za testiranje mednarodne športne zveze) izvajajo »program posredovanja lokacij« (whereabouts), kjer v naprej posredujejo lokacijo in čas nahajanja (treningi, prenočevanje, obveznosti, tekmovanja…).

Več informacij in odgovorov na ključna vprašanja v povezavi z dopingom najdete na spletni strani SLOADO.